Produktet

Hiverac

Anti-Infektive

Tenofovir Disoproxil 245 mg

kuti x 30 tabletaHIVERAC përmban 245g Tenofovir Diproxil, një agjent antiretroviral që përdoret te të rriturit mbi moshën 18vjeç, për trajtimin e hepatitit kronik kur të paktën njëri shkaktar është një virus i hepatitit B (HBV); si dhe për luftimin/trajtimin e Virusit shk
STRATEGJIA

Zhvillimi i fortë dhe i qëndrueshëm në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik të vendit tonë duke qenë aktive në politikat e sistemin shëndetësor

BURIME TE SUKSESIT

Përvojë e gjerë në fushën e farmaceutikes.Personel i mirë përgatitur,dinamik dhe i motivuar. Një mjedis pune frymëzues dhe mikpritës.Objektiva të qarta në kujdesit e konsumatorëve dhe një qasje gjithmonë në përmirësimin ndaj klientit. Struktura organizative të përcaktuara mirë; procedura operacionale te standardizuara saktesisht.

VIZIONI

FUFARMA do të vazhdojë të jetë një kompani e shquar në shpërndarjen e produkteve të reja farmaceutike të prodhuesve pararendës dhe do të krijojë shportën e produkteve të veta